Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie, w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Co to jest "Niebieska Karta"  i jak to działa?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie "Niebieskiej Karty A". Można to zrobić podczas interwencji policji w domu, można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

  • ośrodek pomocy społecznej
  • placówki oświatowe - szkoły, przedszkola
  • placówki służby zdrowia - przychodnie, szpitale
  • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po założeniu "Niebieskiej Karty A" przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta C". W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D". Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeśli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9.