Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
rządowy program wspierania rodzin posiadających co najmniej troje dzieci.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które rodzinom 3+ oferują zarówno instytucje publiczne, jak i w firmy prywatne. Posiadacze KDR mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

kdr awers rewers

Komu przysługuje Karta i na jak długo?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

 • Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
 • Dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 • Dzieci powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny
  w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy okazać:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz  że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Kto może złożyć wniosek

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek złożyć można na trzy sposoby:

 1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy
 2. Możecie Państwo złożyć wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-puap lub platformy empatia.
 3. Przesłać wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach
Szkolna 9, 83-250 Skarszewy

Uprzejmie informujemy, że bez względu na to, w której z lokalizacji składacie Państwo wnioski oraz czy przesyłacie je Państwo pocztą lub drogą elektroniczną, wszystkie Karty odbiera się w GOPS Skarszewy. Do odbioru Kart jest upoważniony Wnioskodawca.

 

Informacje dodatkowe

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie;
 • Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Domówienie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożony został wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach
ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy
Konto:  …………………………………
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia
np.: „Jan Kowalski 12345678901 Opłata za wydanie duplikatu KDR / Opłata za dodatkową formę karty ”

 • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie GOPS Skarszewy po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

 

OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY

Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.